Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

TPM - Totálne produktívne manažérstvo

Št, 02/14/2013 - 00:54 -- on

Total Productive Maintenance (Totálne produktívne manažérstvo - údržba) - TPM je súbor aktivít vedúcich k prevádzkovanie strojového parku v optimálnych podmienkach a udržanie týchto podmienok. TPM je oblasť, ktorá súvisí s redukovaním nákladov na servis, údržbu strojových parkov, elimináciou možných vzniknutých prestojov a zvyšovaním výkonnosti výrobných zariadení. Systém je silný tak, ako je silná jeho najslabšia časť. Stroje a zariadenia sa nepokazia nikdy len tak, samé od seba. Vždy existuje určitá príčina poruchy (nesprávne respektíve zlé mazanie, čistenie, opotrebovanie, atď., ktorá je zvyčajne spôsobená zanedbaním povinnosti obsluhy. Tento koncept sa od 70 - tých rokov aplikuje v japonskom priemysle.

V spojení s filozofiou TPM (Total Productive Maintenance) sa môžeme stretnúť aj inými názvami ako:

TPEM – Total Productive Equipment Management

DAPV – Dezentrale Anlage – und Prozessverantwortung

Ide o súbor aktivít orientovaných na maximalizáciu efektívnosti strojov a zariadení. TPM sa orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov v dielni do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení a minimalizáciu nehôd a nepodarkov.Pri TPM ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“ a „pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Vychádza sa z toho, že práve pracovník, ktorý obsluhuje stroj má šancu najskôr zachytiť abnormality v jeho práci a prípadne zdroje budúcich porúch zariadenia.Maximum diagnostických a údržbárskych činností sa v TPM prenáša z klasických oddelení údržby priamo na výrobných pracovníkov – výrobné úseky. Začína sa obyčajne so zlepšovaním poriadku na pracovisku, s čistením strojov a kontrolou ich stavu. Ďalej sa obsluha učí „porozumieť svojmu stroju“.

TPM teda končí s postojom robotníka: „Som tu hlavne na to, aby som vyrábal výrobky, údržbu má na starosti oddelenie údržby“.

TPM vychádza zo zmeny postoja : „Som tu nato, aby som vyrábal kvalitné výrobky, to však môžem robiť len ak budem svoje zariadenie udržovať a starať sa oň“.

 

TPM vykonávaná na celopodnikové báze:
 • totálna efektívnosť pri využívaní strojov a zariadení
 • totálny systém údržby zahŕňajúcu preventívnu a produktívnu údržbu
 • totálna účasť všetkých pracovníkov (nielen obsluhy a údržbárov)

Cieľom TPM je eliminácia príčin veľkých strát:

 • poruchy strojov a neplánované prestoje
 • straty spojené s výmenou a nastavovaním nástrojov
 • straty spôsobené prestávkami vo výkone strojov, krátkodobé poruchy
 • straty rýchlosti
 • straty kvality
 • zníženie výkonu vo fáze nábehu a skúšok

Tieto straty znamenajú, že na stroji vyrábame menej výrobkov ako by bolo možné - cieľom TPM je jednotlivé straty znižovať.
Cieľom TPM je naučiť operátorov:

 • rozlišovať normálny a abnormálny chod stroja
 • udržiavať normálne podmienky
 • opraviť - reagovať na normálne podmienky

Nástroje analýzy TPM:

 • analýza CEZ (celková efektívnosť zariadenia) a určenie úzkych miest
 • strom porúch
 • 3x O analýza - grafická odpoveď na otázku
 • FM analýza
 • analýza spoľahlivosti - snaží sa ustrážiť degradačné poruchy (vplyvom postupného opotrebenia)